تنزيل الملف

 
 القسم الأول: إنتاج المصايد الطبيعية بحسب المصدر و الأصناف SECTION ONE  FISH CAPTURE PRODUCTION by AREA AND SPECIES
جدول  (14) إنتاج المصايد الطبيعية بحسب المصدر و الأصناف  فى السودان Table 14   Fish Capture Production  in  Sudan
الكمية:  طن Quantity tons
مناطق الصيد اسم الصنف المحلي الكمية 
Quantity
Fishing Areas Local Name   2016 2017
  أسماك زعنفية  
    لوقس غ.م  غ.م 
  ام راس  غ.م  غ.م 
  زريعه سردينة غ.م  غ.م 
  سردينه غ.م  غ.م 
  طرخونه غ.م  غ.م 
  سلطان ابراهيم غ.م  غ.م 
  سلفوح غ.م  غ.م 
  مليطه+سفرنه غ.م  غ.م 
  سويسى غ.م  غ.م 
  بورى غ.م  غ.م 
 ميــاه بحريـة        جرع غ.م  غ.م 
غبس غ.م  غ.م 
انتياس غ.م  غ.م 
مرمير غ.م  غ.م 
فريدى احمر غ.م  غ.م 
فريدى غ.م  غ.م 
بلميده غ.م  غ.م 
كنعن غ.م  غ.م 
عريان غ.م  غ.م 
صروص+دنيس غ.م  غ.م 
قراص+سيجان غ.م  غ.م 
سمك موسى غ.م  غ.م 
كلب بحر غ.م  غ.م 
برش +دهانى غ.م  غ.م 
عصفور غ.م  غ.م 
خنزير غ.م  غ.م 
سكمبلا غ.م  غ.م 
اخرى 10 1180
  غ.م  غ.م 
  غ.م  غ.م 
  غ.م  غ.م 
ثانياّ القشريات
  جمبرى   2845 2851
كابوريا  غ.م  غ.م 
ثالثا الرخويات
  خيار البحر  5 3
    غ.م  غ.م 
مياه عذبة (Fresh) بلطى 5.7 غ.م 
قرموط 4.3 غ.م 
  غ.م  34356.00
الجملة   0.00 2870.00 38390.00